Tại sao bố mẹ được ngủ cùng nhau mà con phải ngủ một mình một phòng? Mẹ có ngực, sao bố không có?...