Trong hành trình của cuộc sống, tất cả chúng ta đều có mối quan hệ với nhau.