(NLĐO)- UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở, ngành và UBND các quận, huyện không cho phép 6 đơn vị tham gia các hoạt động xây dựng đối với các công trình thuộc vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố.