Đây là khoản kinh phí được bộ Lao động - thương binh và xã hội đề xuất trong Đề án phát triển thị trường lao động giai đoạn 2011 - 2020 ở nước ta.

Theo đó, 5 năm đầu tiên sẽ cần khoảng 23,8 ngàn tỉ; giai đoạn 5 năm sau cần 28 ngàn tỉ đồng. Số tiền này sẽ được chi cho các chương trình an sinh xã hội như: quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ hỗ trợ lao động bị sa thải hàng loạt, quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động… Chương trình cải cách tiền lương dự kiến cần khoảng 4,4 ngàn tỉ đồng. Ngoài ra, còn một số chương trình khác như: hướng nghiệp và đào tạo nghề, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ cải thiện thông tin thị trường lao động, xây dựng chương trình việc làm công, việc làm có bù đắp…