Dù vi phạm chính sách, pháp luật về dân số kế hoạch hóa gia đình, ông Nguyễn Minh Tuấn vẫn được cất nhắc. Ông này được giao Phụ trách công việc của Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế từ ngày 10/10/2008.