Ngày 19/6, quản lý nhà tù Kerokoban phát hiện 4 phạm nhân nước ngoài đào đường hầm trốn thoát.

Chi Lê