Đầu tư của Nhà nước chủ yếu thông qua các hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. Trong khi đó, mọi hoạt động đầu tư của các DNNN đều tác động đến thị trường. Do vậy, việc kiểm soát các hoạt động đầu tư của các DNNN là tất yếu...