VH- Tại buổi làm việc tại Đồng Nai nhằm tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế-xã hội quý I-2011 của địa phương; kết quả thực hiện kết luận số 02 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế-xã hội năm 2011; Nghị quyết số 11 của Thủ tướng Chính phủ về kiềm chế lạm phát, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cho rằng, để tái cấu trúc nền kinh tế, duy trì kinh tế vĩ mô, rất cần sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm của các địa phương đầu tàu như Đồng Nai trong những vùng kinh tế trọng điểm.

Ông Trương Tấn Sang cũng lưu ý, để trở thành tỉnh cơ bản công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đồng Nai cần đặc biệt chú trọng đến việc phát triển hạ tầng giao thông; đảm bảo việc cung ứng điện cho doanh nghiệp; quan tâm đến ngành công nghiệp phụ trợ, đồng thời phải đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Ngọc Thái