Xu hướng phần mềm ác ý mới khiến bạn phải suy nghĩ mỗi khi muốn nhấn vào một đường dẫn nào đó.