Với nhiều VĐV, thể thao không chỉ là nghề mà còn là nghiệp, là duyên gắn chặt lấy đời họ, đôi khi vinh quang thì ít mà cay đắng thì nhiều. Nhưng họ vẫn theo đến tận cùng, bằng tình yêu và sức mạnh ý chí tuyệt vời