Cây lúa vẫn được xác định là mặt hàng ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2020 vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua.