1. Tên cổ đông lớn: Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Cao su Việt Nam 2. Mã chứng khoán sở hữu: CDC 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 1.657.880 CP (tương đương với 13,3% trên vốn điều lệ) 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP (tương đương với 8,01% trên vốn điều lệ) - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 300.000 CP (tương đương với 2,4% trên vốn điều lệ) 5. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số cổ phần nắm giữ 6. Ngày dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 31/05/2010 đến ngày 25/07/2010