Quý III, doanh thu giảm trong khi chi phí đầu vào, lãi vay đều tăng khiến công ty lỗ hơn 97 triệu đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III của CTCP Chương Dương, mã CDC , doanh thu thuần đạt hơn 42,2 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp cũng giảm 85%, đạt hơn 4 tỷ đồng.

Quý này, công ty lỗ hơn 1,8 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, giảm so với mức lỗ cùng kỳ là 6,9 tỷ đồng.

Theo CDC, giá cả nguyên vật liệu, nhân công, lãi vay cùng các chi phí đầu vào đều tăng, do đó công ty lỗ hơn 97 triệu đồng trong quý, cùng kỳ công ty lãi hơn 9,5 tỷ đồng. Đây là quý đầu tiên công ty lỗ kể từ khi niêm yết vào tháng 8/2010.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 98 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ và hoàn thành 23% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11 tỷ đồng, giảm 63% so với 9 tháng năm trước và bằng 35% kế hoạch năm.

Bảng kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2011
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn HSX

Nguồn DVT.vn