(HNM) - Ngày 26-3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã ký ban hành Chỉ thị 11/CT- UBND tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, bảo đảm sự chỉ đạo điều hành tập trung nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2009.