Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt ngày 16/1 đặt mục tiêu tăng tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp lên mức trên 42%.