Phát huy truyền thống vẻ vang 35 năm xây dựng, trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Chính trị CAND nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đoàn kết thống nhất vượt mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ hai, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy từ Bộ đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả có tính ổn định lâu dài, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Tham mưu Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ trình Bộ Chính trị phê duyệt Đề án tăng cường nguồn lực cho lực lượng Công an đảm bảo ANTT trong tình hình mới; phê duyệt Đề án quy hoạch đào tạo đến năm 2020. Nghiên cứu đề xuất định mức biên chế đối với một số lĩnh vực công tác của lực lượng CAND.

- Kiện toàn tổ chức và bố trí biên chế cho các đơn vị mới thành lập trong Tổng cục để đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả; tập trung lãnh đạo việc ban hành và triển khai quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các đơn vị cấp phòng trực thuộc các Cục, Viện… trong Tổng cục theo Quyết định số 7832 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Chính trị CAND. Xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên sâu, làm chuyên gia trên từng lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Quản lý biên chế chặt chẽ, bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ đảm bảo phù hợp năng lực, trình độ đào tạo. Chú trọng công tác quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy; quan tâm đến cán bộ nữ. Tập trung chỉ đạo đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ, trên cơ sở đó xây dựng quy hoạch tổng thể đội ngũ cán bộ, chống hụt hẫng về đội ngũ cán bộ kế cận, nhất là cán bộ lãnh đạo chỉ huy.

- Tăng cường công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ; nâng cao trách nhiệm của bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ thuộc quyền. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và Bộ Công an về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; chống lộ, lọt, mất tài liệu. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và thực hiện nghiêm túc Điều lệnh CAND.

Thứ ba, tổ chức quán triệt quy định của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII), gắn với tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị và cán bộ trực tiếp làm công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới.

Chủ động tham mưu triển khai Nghị quyết và Điều lệ Đảng khóa XII, theo đó tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp bộ Đảng trong CAND.

Đề xuất, sửa đổi, ban hành và triển khai quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ trong CAND.

Thứ tư, tiếp tục chỉ đạo các đoàn thể quần chúng (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn) đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động để tạo sức hấp dẫn lôi cuốn và tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia.

Coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật và điều lệnh CAND cho đoàn viên, hội viên.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận về công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng lực lượng CAND, công tác tổng kết lịch sử… nhằm phục vụ kịp thời, có hiệu quả các lĩnh vực công tác, chiến đấu trong CAND.

Thứ sáu, tập trung cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng cục; đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị trong chỉ đạo, điều hành và phối hợp hoàn thành nhiệm vụ được giao; rà soát, điều chỉnh hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong Tổng cục.

Thứ bảy, tập trung chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các quy định cụ thể trong hoạt động hậu cần, tài chính của Tổng cục để các đơn vị thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và của Bộ Công an; triển khai ứng dụng có hiệu quả CNTT trong công tác hậu cần, tài chính và các hoạt động nghiệp vụ khác của các đơn vị trong Tổng cục cũng như các phương tiện, trang thiết bị, vật tư kỹ thuật và điều kiện làm việc hiện có; xây dựng kế hoạch tổng thể, dài hạn và thực hiện đầu tư có định hướng về hạ tầng kỹ thuật dùng chung, các phương tiện, trang thiết bị, vật tư kỹ thuật hiện đại đảm bảo đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả.

Thứ tám, tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đảng, công tác chính trị CAND trong tình hình hiện nay” với các mục tiêu cơ bản: Đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Công an Trung ương đối với công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND; hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị CAND và các đơn vị tham mưu về công tác Đảng, công tác chính trị phù hợp với cơ chế Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện về mọi mặt công tác Công an; nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân của cán bộ, chiến sĩ CAND; đảm bảo cho lực lượng CAND hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay.

Phát huy truyền thống vẻ vang 35 năm xây dựng, trưởng thành và những kinh nghiệm từ thực tiễn công tác, trước yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Chính trị CAND nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đoàn kết thống nhất vượt mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. (còn nữa)

CAND