Bốn trạm quan trắc môi trường 15 tỷ đồng bị bỏ không vì không được đầu tư 2,8 tỷ mỗi năm cho việc vận hành.