90% cơ sở công nghiệp trên địa bàn Quảng Nam đổ trực tiếp chất thải ra sông, suối. Nước thải bệnh viện cũng xả thẳng ra môi trường