Theo dự báo của một số ngân hàng nước ngoài, từ nay đến năm 2015, VN cần huy động nguồn vốn cho tăng trưởng khoảng 30-50 tỉ USD. Trước yêu cầu này, do nguồn lực trong nước có hạn, doanh nghiệp VN buộc phải huy động thêm vốn trên thị trường tài chính quốc tế