Có lẽ đã đến lúc phải xem tính trung thực và khách quan của những bản “báo cáo thị trường” do các công ty quản lý bất động sản cung cấp. [ + ]