Che bớt đi những phần không đẹp trong nhà bằng bình phong.