Hỏi:

small_10042.jpg Nguyên tắc và điều kiện nâng bậc lương cho người lao động trong các công ty Nhà nước được thực hiện theo văn bản nào? (Phạm Thành Chung, 181 Tây Sơn, Đống Đa, HN.) Hỏi: Nguyên tắc và điều kiện nâng bậc lương cho người lao động trong các công ty Nhà nước được thực hiện theo văn bản nào? (Phạm Thành Chung, 181 Tây Sơn, Đống Đa, HN.) Trả lời: Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP (14/12/2004) của Chính phủ qui định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước thì nguyên tắc và điều kiện để nâng bậc lương cho người lao động thực hiện theo Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH (30/5/2003) của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP (31/12/2002) của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước. Riêng về điều kiện để xét nâng bậc lương hàng năm đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thì phải có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng tại doanh nghiệp ít nhất 3 năm (đủ 36 tháng) đối với các ngạch từ chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư đến chuyên viên cao cấp, kinh tế viên cao cấp, kỹ sư cao cấp và có ít nhất 2 năm (đủ 24 tháng) đối với các ngạch từ cán sự, kỹ thuật viên trở xuống đến nhân viên phục vụ.