Hỏi:

small_6249.jpg Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi xây dựng mức phụ cấp lương cho người lao động thì có thể căn cứ theo quy định nào? Hỏi: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi xây dựng mức phụ cấp lương cho người lao động thì có thể căn cứ theo quy định nào? Trả lời: Theo Nghị định số 114/2002/NĐ-CP (31/12/2002) của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương thì DN có vốn đầu tư nước ngoài được quyền tự quy định thang lương, bảng lương và các khoản phụ cấp lương theo các nguyên tắc do Nhà nước quy định. Tiền lương chính, các khoản phụ cấp lương, trợ cấp do đại diện người lao động hoặc người lao động tự thỏa thuận với người sử dụng lao động trong thang lương, bảng lương, thỏa ước lao động tập thể và trong hợp đồng lao động. Vì vậy, tùy theo tính chất và điều kiện lao động của từng chức danh, công việc mà hai bên thỏa thuận mức lương chính, các khoản phụ cấp sao cho phù hợp với vị trí công việc người lao động đảm nhiệm, mức tiền công trên thị trường và bảo đảm quyền lợi lâu dài của người lao động, nhưng một mức phụ cấp lương không được cao hơn mức lương chính của người được hưởng mức phụ cấp đó.