Ngày 1/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí tăng cường thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tới các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, các cơ sở kinh tế, quốc phòng và toàn thể nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người đứng đầu các bộ, ngành, các cấp ủy đảng, các đoàn thể, đơn vị, cơ sở và lực lượng chuyên trách trực tiếp trong việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mình, đề cao trách nhiệm trong công tác. Người đứng đầu các cấp, ngành, đơn vị, cơ sở phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra cháy, nổ trong phạm vi phụ trách. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các bộ, ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại đơn vị, địa phương./. Theo TTXVN