Trong những ngày này, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân đã đến Ủy ban TW MTTQ Việt Nam gửi tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão gây ra