Hanoinet - Hiện tại ở Singapore vấn đề bán cơ quan nội tạng vẫn bị coi là cấm kỵ và gây nhiều tranh cãi. Nhiều người ở Singapore chống lại việc dùng tiền để đổi lấy các bộ phận cơ thể người.