ND - Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ra Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH, hướng dẫn việc cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến.