Công văn số 5452/TCT-CS ngày 31/12/2007 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế GTGT của đại lý nhận lệnh mua, bán chứng khoán của khách hàng.

small_8647.jpg Khoản 20 Điều 6 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 quy định: “Môi giới chứng khoán là việc công ty chứng khoán làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng”. Điểm 1.7, Mục II Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT: “Dịch vụ tín dụng và quỹ đầu tư bao gồm hoạt động cho vay vốn, bảo lãnh cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá trị như tiền, bán tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ, cho thuê tài chính của các tổ chức tài chính tín dụng tại Việt Nam; các hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp); hoạt động kinh doanh chứng khoán, bao gồm môi giới, tự doanh, quản lý danh mục đầu tư, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán”. Điểm 2.4, Mục II, Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh làm đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và cơ sở kinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện, bảo hiểm, xổ số, bán vé máy bay thực hiện cung ứng dịch vụ theo đúng giá quy định của cơ sở giao đại lý hưởng hoa hồng thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng”. Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty thực hiện hoạt động làm đại lý nhận lệnh mua, bán chứng khoán của khách hàng cho một số Công ty chứng khoán dưới hình thức phòng giao dịch và hưởng phí hoa hồng môi giới thì dịch vụ này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.