Công văn số 1802/TCT-CS ngày 12/5/2008 của Tổng cục Thuế hướng dẫn chính sách ưu đãi thuế TNDN, như sau:

small_15153.jpg