Những thông tin từ nhà quản lý cho thấy các biện pháp hỗ trợ thị trường đã bắt đầu được triển khai đồng bộ...