Ông Nguyễn Hoàng Tâm, nguyên chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long, khi còn đương chức đã được cấp dưới làm giả hồ sơ, chữ ký, nâng khống diện tích để chiếm đất của người dân