Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Gia Lai cần thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội một cách bền vững nhất.