Từ ngày 5-1-2009, Chủ tịch UBND TP phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2.000 đối với các khu chức năng của đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III; khu công nghệ cao; các khu chức năng thuộc đô thị mới; các khu chức năng ngoài đô thị (khu du lịch, khu bảo tồn di sản, y tế, cụm công nghiệp…)... mà trước đây các khu này phải được Chính phủ phê duyệt.