Giải thưởng Cúp Bạch Thái Bưởi năm 2008 do Hội đồng Khoa học và giám khảo quốc gia (Phòng Thương mại và Công nghiệp và Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật VN) đánh giá, bình chọn.