Chính phủ vừa ban hành nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo đó , chủ xe cơ giới phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự theo quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định.