Học lịch sử, địa lý hay bất kỳ môn học nào, lĩnh vực nào trước hết phải hệ thống được cái mình đang học. Từ cái cốt lõi, sợi dây xuyên suốt đó, ta sẽ vụ đắp cho nó sống động hơn. Theo tôi, ý kiến của bạn Trang cũng đáng tham khảo.