“Tính toán việc niêm yết, chào bán chứng khoán cho các doanh nghiệp Việt ra nước ngoài thời điểm này là không thuận lợi khi TTCK trong nước và toàn cầu gặp khó khăn”.