Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn về việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong trường hợp người lao động được thưởng cổ phiếu, thưởng quyền mua cổ phiếu.

Theo đó, cá nhân khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng tạm thời chưa phải khai thuế, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Cuối năm, cá nhân phải tổng hợp chung vào thu nhập từ tiền lương, tiền công của cả năm và thực hiện quyết toán thuế. Theo quy định, sau khi nhận cổ phiếu thưởng, nếu cá nhân thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại với cổ phiếu nhận thưởng thì phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có được từ việc nhận cổ phiếu thưởng (theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng). Ngoài ra, khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng, cá nhân còn phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán (0,1% trên giá trị chuyển nhượng hoặc 20% trên chênh lệch giữa giá chuyển nhượng với mệnh giá hoặc giá trị thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng). Khi nhận thưởng quyền mua cũng như khi thực hiện quyền mua cổ phiếu, cá nhân cũng chưa phải nộp thuế TNCN. Sau khi thực hiện quyền mua, nếu chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại với cổ phiếu có được từ việc thực hiện quyền mua thì cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có được từ việc nhận thưởng quyền mua. Sau khi nhận thưởng quyền mua, cá nhân thực hiện chuyển nhượng quyền mua thì đồng thời với việc làm thủ tục chuyển tên người được hưởng quyền mua, đơn vị trả thưởng tính ngay giá trị khoản thưởng (theo số ghi trên sách kế toán của đơn vị) vào thu nhập chịu thuế trong kỳ của cá nhân. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu có được từ việc thực hiện quyền mua, cá nhân phải nộp thuế TNCN (0,1% trên giá trị chuyển nhượng hoặc 20% trên chênh lệch giữa giá chuyển nhượng với mệnh giá hoặc giá mua không ưu đãi).