(SGGP).- Ngày 15-4, sẽ diễn ra Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 ở trung ương và các địa phương. Hội nghị sẽ lập biên bản và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và chậm nhất ngày 22-4-2011, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam sẽ gửi đến Hội đồng Bầu cử biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và danh sách chính thức những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được Đoàn Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam giới thiệu ứng cử ĐBQH.

Kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tổng số ứng cử viên ĐBQH khóa XIII được lập danh sách sơ bộ ở cả trung ương và địa phương là 1.086 người, gồm 183 người ở trung ương và 903 người ở địa phương, trong đó có 83 người tự ứng cử. Về công tác nhân sự đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, tổng số đại biểu cấp tỉnh được bầu ở 63 tỉnh, TP trực thuộc trung ương là 3.832 đại biểu... Như vậy, sau hiệp thương lần 2, tỷ lệ người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND so với tỷ lệ được bầu đạt cao, đảm bảo số dư theo quy định của pháp luật (tính trung bình, với bầu cử ĐBQH đạt tỷ lệ 2,17 lần; với bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là 1,87 lần). Cơ cấu kết hợp cũng đạt được tỷ lệ cao hơn hướng dẫn của Trung ương. Đối với ĐBQH: tỷ lệ nữ là 31,12%, đại biểu trẻ tuổi là 25,97%, đại biểu người dân tộc thiểu số là 12,62%, đại biểu tôn giáo là 1,88%, đại biểu là người ngoài Đảng là 19,61%. Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, tỷ lệ nữ là 33,75%, trẻ tuổi là 20,15%. Hầu hết người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND cấp tỉnh có trình độ đại học trở lên, trong đó người ứng cử ĐBQH có trình độ đại học trở lên chiếm 95,20%. A. THƯ