ND - Lễ hội Ka Tê năm 2008 của đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Bà-la-môn, trong hai ngày 28 và 29-9.