Đường phố và tên phố Hà Nội đều mang dấu vết hôm qua, mỗi bảng tên là một trang bài học và những tên phố cũng đượm một ý nghĩa sâu xa.