Sức bám trụ thể hiện ở phiên liền trước không còn. Chỉ số giá tại hai sàn lại trở về mạch giảm điểm mạnh trước đó.