Cơn bão chứng khoán năm 2008 quét qua Wall Street đã khiến nhiều công ty niêm yết bị gạch tên khỏi danh sách giao dịch.