Ủy ban chứng khoán nhà nước yêu cầu hạ biên độ tăng giảm cổ phiếu để chữa cháy.