(CafeF) – So với năm 2007, doanh thu của VnDirect giảm 135 tỷ đồng còn chi phí lại tăng thêm 82 tỷ đồng. > Chứng khoán Tầm Nhìn lỗ hai năm liên tiếp / Chứng khoán Âu Việt: lỗ 172,5 tỷ đồng