(GameK) - Cộng đồng và các thành viên của diễn đàn Starcraft2forums đã tỏ ra không "vui vẻ" khi đánh giá về cơ chế cũng như các unit của chủng tộc này.