TT - - Trả lời câu hỏi này, một ông bạn của Bút Bi bảo rằng: "Thì câu của người xưa là một người làm quan, cả họ được nhờ. Như thế có nghĩa là một họ chứ mấy họ”.