Từ cuối những năm 1960, quân dân miền Bắc Việt Nam đã mở tuyến đường “máu” - đường biển qua Campuchia để chi viện đạn dược và lương thực cho miền Nam. Điều đó khiến CIA đứng ngồi không yên.