Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ CTCP Đầu tư và Xây dựng COTEC (MCK: CIC).

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Ngọc Tiến Mã chứng khoán giao dịch: CIC Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 64.900 CP Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Đức Trung Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết:Thành viên HĐQT Quan hệ nhân thân với người thực hiện giao dịch: Chồng Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 CP Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 64.900 CP Lý do không thực hiện: Giá cả không đạt mức kỳ vọng Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 15/01/2010 đến ngày 10/02/2010.