Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (CIE Corp) thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 - Nhiệm kỳ 2007 - 2012 như sau:

- Thời gian đại hội: Khai mạc lúc 9 giờ, ngày 10/4/2010; kết thúc 12 giờ cùng ngày. - Địa điểm Đại hội: Hội trường A20, tòa nhà IMI Holding tại 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. - Thành phần tham dự Đại hội: Các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp. - Nội dung Đại hội: + Đại hội nghe và thảo luận 3 báo cáo: Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2009, phương hướng công tác năm 2010 của CIE Corp. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của CIE Corp năm 2009. Báo cáo của Ban Kiểm soát. - Về phương hướng công tác năm 2010: + Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề chủ yếu sau: Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, tài chính như: Tổng giá trị Hợp đồng ký kết; Tổng giá trị doanh thu; Giá trị lợi nhuận trước và sau thuế TNDN; Thu nhập bình quân của người lao động; Cổ tức chi trả cho cổ đông. Các dự án đầu tư xây dựng, mở rộng, phát triển sản xuất, dự án đầu tư tài chính. Tham gia góp vốn đầu tư của cổ đông đối với dự án “ Đầu tư xây dựng Khu văn phòng, dịch vụ và nhà ở tại ngõ 164, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội ”. Các cổ đông có ý kiến bổ sung khác với nội dung trên cần gửi ý kiến bằng Văn bản về Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp trước ngày 8/4/2010 để kịp thời tập hợp, bổ sung vào chương trình Đại hội. Các cổ đông không có điều kiện về dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự họp thay theo quy định của Điều lệ CIE Corp. Thông báo này thay cho Giấy mời họp nên khi đi dự Đại hội cổ đông cần mang theo và có mặt trước giờ khai mạc khoảng 15 phút để kịp đăng ký danh sách cổ đông dự họp.